closeTerug naar inventaris

Transcriptie

283 31

ten dien Eijnde tendeerende, voor gezient

teekenen, dan wanneer hen uijt de schrifte„

lijke getuijgenisse van het opperhoofd over het

generale zoldij comptoir zal consteeren,

dat het daar meede indier voegen geleegent

is, en het gem: opperhoofd gevolglijk L resdem„

„mandeeren, om Een iegelijk, die daar omme

verzoek doet, als hij sulx bevend, met zo„

danig een Certificaat in margine ofte aan„

eersten

den voet van hun Requist„ te gerieven

Door den Heer Directeur Generaal overgelegt

over het minwigt

op het met de stand

vagtigheik van cor„

zijnde, de bevindingen op d’uijtgeleverde La

gemandel terug ge„

„zonden paijekment

„dingen van de Scheepen De Standvastighen

van de opperkoopl:

deeses casteels berigt

van Nagapatnam en SybeCarspel van

te vorderen.

Banjermassing, met de Rapporten en

verdere bescheiden daar toe gehoorende

zois, na resumtie van die papieren aanvanc„

kelik verstaan weegens het bevonden stum

wigt van 63¾ Realen op de van Cormandel

met

van Eerstgen: bodem terug gezondene

54000: Realen angangbaar paijement

berigt te vorderen van de opperkooplieden

deeses casteels, ofte de sacke waar in dat

geld van daar ontfangen is nog alle met

het Cachet van Batavia dan wel in’t

geheel often deele niete dat van Naga„

patnam verseguld mitsgaders hoedanig de

zelve