closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ingelanden prealable kennisse moeten Laten

geeven, ten fine de gesamentlijke persoon

daar inbelang hebbende bij een teroepen, om

met den anderen t overliggen, ofzen voor„

„stel van haar Eerw: zo noodsackelyjk en voor„

„deelig bevinden voor haar Landeviren enz:

dat zy consenteeren daar van de Lasten t

dragen.

het meerden bodre Bij Een ander ingedient Extract uijt de

„gens den kost aan

der brug over van„ Resol: van Heemraden van den 6: Cou„

„volsche waartende

weg van daar naar

„rant gebleken zijnde, dat de kosten zo

Gjandjong priocq

als den thol den

passanten door al van de brug Leggende over de mant van

de ingelanden daar

omstreeks zaten de anjolse vaart alsaanden weg Lopiende

dragens.

van daar tot aan Sandjong priocq successive

zedert den Jare 1736 gedaan bedraagen heb„

„ken een notable Soenma van Rd:s 25376:39:

ongereekent nog rd:s 3000: die in de Eerste vijf

Jaren daar voor volgens aangegaan con„

„tract met den ihoor Tambie wijtmade

zullen maeten werden uijtgegeeven en dat daer

en teegen d’ingekoenene penningen van

den impost van d’ Evengem: Brug zedert

den Jare: 1739 niet meergemonteert hebben

e dat

dan Rrd:s 6758:—: zois uijt hoofden bi besluijt

deeser Regeering van den 15: novemb: 1735.

op gedane instantien der doenmaligen bese„

„ters van de principaalste Landen daar om

streeks

S