closeTerug naar inventaris

Transcriptie

streeks aan deselve permissien tot het maken

van die brug verleend is, onder Expres„

„se conditie, dat deselve beneevens

den weg door de landerijen, door haar ofte

d’eigenaars derselve in den aanstaande

altoos ineen Gleeden staat zoude moeten

onderhouden werden, buijten Eenige Las„

„ten van het Colliegie van Heemraden

E:s, dog men op den 13:' en 15:' xber: 1739 be„

sloten heeft aen ter Gemaed koming van

de kosten van din, de voors: thol of impost

op de passantenen hijtuijgen over de gem: brug„

te stellen en dus in zoverre is afgeweee„

ken van het Eerstgem: besluijt, volg:s

dewelke kosten van dien door de versoe„

kers ofte de bezitters hunner Landerijen

alleen zoude moeten werden gedragen, van

welk servitut de Laaste ignorantie preten„

„deeren, vermits hen daar van geen behoorlijke

notificatie is gedaan, ende kosten zedert

als voorzegt door heemraden gedragen zijn,

goedgevonden en verstaan in den aanstaande het

geene de kosten aangem: Brug en weg meer

dan d’inkomsten van die pagt kommente

bedragen door alle d’ Jngelanden daar

omstreeks, namentlijk van d’oostelijke vlengel

van die brug of tot de kleene maronde inclu„

„sive, Een ieder naar Eene, door Heemra„

den

305

33