closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den teforeeerene quotisatie, pro Rato van d'in„

keemn raden tequa„ hevensten harer Landerijen te doen betalen, mits„

lificeeren die thoe

En den overtoom

„gaders het Gem: Colliegie volgens geda„

in’t moleuw liet

op nieuw te verpagten

uE versoek tequalificeeren tot de weder

verpagting zowel van de voorsz: tholbrug als

den overtoom in’t molenvlied, waar van de

pagt tijd met ult:o deser staat t' expireeren

ende zulx voor den tijd van twee agterEen

volgende Jaren, en op den vorigen voet:

Ep den intoude van een derde Eptractuijt

vaan de voorensta„

de servituten op de

handerijen krijnen Heernradens Resol: van den 25:' 9ber: pass:o is

huijsen, en erven

zobij de biljetten

verstaan niet alleen de Curator adlites, desecre„

van verkoping

tarissen der Respectieve collegien en den

stads ven dumeester te gelasten, om bij het

opmaken der heilletten tot den verkoop der

huijsen, erven thuijmen en Landerijen so buijten

de stad als in dies aenmelanden voortaan be„

„kent testellen dat den koper gehouden

sal wesen, dewegen voor desselfs Land of

Eef ende bruggen ter plaatse voorm: te

maken en in Een behoorlijke staat van ge„

„bruijk t' onderhouden Even als omtrend alle

verdere servitenten en beswaarnissen van de de

gebruijkelik is Geneeest, mitsgad:s bij het opvei„

als op de vendutie

mondeling adveelen

tie telaten doen

len van dien d’ aenstander daar van te verwit„

tigen, maar ook aan scheepenen deeser Stad om

als ook bij de koop„

brieven

by de koopbrieven van Eren en Landerijen

deesen