closeTerug naar inventaris

Transcriptie

307

Pass:o alhier aangehouden werdende zoon van

en over Eenige Iaren op Ceilon mexie over„

eeden Sourabaijsen Pangerang maij pans„

Sorleng Rana, in name Bagoes Moe„

a, is verstaan volgens zijn versoek toe teleggen

Emolumenten gedurende zijn vorig aan„

peesien te deeser hoofdplaatse, blijkenver no„

„len van den 26:' Ianu: des Jaars 1745., bij

den selven voor zijn aandeel, genoten

Vermits den op groot Soegoe bescheidene den Jnlands krank

besoeker, Thomas=z

nlandischen krankbesoeker Elias Tromasz uijt den dienst

stellen, met stil„

door den kerkerraad deser stad alle ver stand zijner gage

van den 13 der voorl:

maand

ere oeffening van zijn kerkelijken dienst

interdiceert en dus, in zoverre haar

Eers betreft finaal afgeset is, nade„

naal hij blijkens een ingekomene Extract

kerkelijke Resol: van den 13:' der voorl:

maand in Geen vier maanden op dat

land was te zien geweest, en by de ver„

sheijning van een Leraar en ouderling

daar ter bedieningeder heijlige Sacra„

nenten schoon gepreadverteert, niet de

Sentels der kerke absient was, is verstaan

het selve niet alleen t'approbeeren, maar

dat annut subject ook uijt den dienst

van d’EComp: e dimoveeren, met Stilstand

syner Gage, zedert den datum van haar

herw:s voorsz besluijt

Sun

335