closeTerug naar inventaris

Transcriptie

307

Pass:o alhier aangehouden werdende zoon van

den over Eenige Iaren op Ceilon mexil over„

leeden Sourabaijsen Pangerang maij pans„

je Soreeng Rana, in name BagoescNoe„

ka, is verstaan volgens zijn versoek toe teleggen

d’ Emolumenten gedurende zijn vorig aan„

„weesien te deeser hoofdplaatse, blijkenver no„

tulen van den 26:' Ianu: des Jaars 1745:, bij

den selven voor zijn aandeel, genoten

Zermits den op groot Soegoe bescheidene den Jnlands krank

besoeker, Thomas=z

inlandschen krankbesoeker Elias Tomasz uijt den dienst te

stellen, met stel„

door den kerkerraad deser stad alle verstand zijner gage

van den 13 der voorl:

dere oeffening van zijn kerkelijken dienst maand

g'interdiceert en dus, in zo verre haar

„Eerd betreft, finaal afgeset is, nade„

maal hij blijken een ingekomene Extract

kerkelijke Resol: van den 13:' der voorl:

maand in Geen vier maanden op dat

Land was te zien geweest, en by de ver„

„scheijning van een Laraar en ouderling

al daar ter bedieningeder heijlige Sacra„

„menten schoon gepreadverteert, niet de

Reutels der kerke absient waas, is verstaan

het selve niet alleen t'approbeeren, maar

dat annut subject ook uijt den dienst

van d’EComp: dimoveeren, met Stilstand

zyner Gage, zedert den datum van haar

Eerw:s voorsz besluijt

Inn

225

71