closeTerug naar inventaris

Transcriptie

307

Pass:o alhier aangehouden werdende zoon van

den over Eenige Iaren op Ceilon mexil over„

„leeden Sourabaijsen Pangerang maij pans„

„je Soreeng Rana, in name Bagoes Moe„

„lia, is verstaan volgens zijn versoek toe te leggen

d’ Emolumenten gedurende zijn vorig aan„

„weesien te deeser hoofdplaatse, blijkenver no„

„tulen van den 26:' Ianu: des Jaars 1745., bij

den selven voor zijn aandeel, genoten

Permits den op groot Soegoe bescheidene den Jnlands krank

besoeker, Thomas=z

inlandschen krankbesoeker Elias Romasz uijt den dienst te

stellen, met stil„

door den kerkerraad deser stad alle verstand zijner gage

van den 13 der voorl:

„dere oeffening van zin kerkelijken dienst maand

g'interdiceert en dus, in zo verre haar

Eer:s betreft, finaal afgeset is, nade„

maal hij blijkens een ingekomene Extract

kerkelijke Resol: van den 13:' der voorl:

maand in Geen vier maanden op dat

Land was te zien geweeest, en by de ver„

„scheijning van een Jaraar en ouderling

aldaar ter bedieningeder heijlige Sacra„

menten schoon gepreadverteert, miet de

Seutels der kerke absient was, is verstaan

het selve niet alleen t'approbeeren, maar

dat onnut subject ook uijt den dienst

van d’EComp: e dimoveeren, met Stilstand

zyner Gage, zedert den datum van haar

Eerw:s voorsz besluijt:

Inn

335