closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d

Hendrik van Zoomoed tot visitateur Geneeaal der

Jndiase negotie boeken, in plaats van den door

hem daar toevoorgedragenen koopman Al„

bertus Damburg op den 31:' 8ber: sleeden nn rade

van Jndia met meerderheid van stemmen gedaan,

schriftelijk temagen inbrengen, zo gebruijkt de„

selve de vrijheid uw hoog Edelhedens voor af

met Eerbied in geheugen te brengen, dat hij bij zijn

arrivement te deser hoofdplaatse in april 1751

het werk der generale directie in de uijterste

verwaring heeft gevonden

De bataviase negotie boeken van ao 1729/10, die volgens de

ordre met de reeds vertrocken scheepen na nederland

hadden moeten worden versonden, waren nog op verre

na niet in gereedheid gebragt, en gevolglijk kon„

„de men met de neuwe mede niet beginnen, en

schoon deselve eindelijk in de maand Julij 1751. niet

zander veel moeijte, wierden gesloten, zo betuijgde

den boekhouder houn egter, dat deselve ten eene

maal gebrekkig waren, dog dat hij de vereischte

bekwaamherd niet had, om het zelve beter temaken,

als zijnde noayt bi dat werk opgebragt maar buij„

„ten zijn versoek, en tegens zijn sin, daar toe aange„

steld geworden.

Dog also den ondergeteekenden Eindelijk van uw

hoog Edelheeders verkreng om de bediendens van

het negotie camptoir te mogen veranderen en bekwa„

mere subjecten in der selver plaats aan testellen

zois thans door derzelverveijt en ijver alles weder„

om op een goede voet gebragt en effen gesteldt geworden:

Den ondergetekende hebbende verder geremarqueert

dat de voorm: kataviase negotie boeken zedert land

gen tijd, en magelijk nooijt waren gevisiteert schoon

de hoog Edelen heeren principalen het selve dikwils

en onder anderen bij missive van den 3 Novem: 1690. heb„

ben geordenneert en ook van de uijtterste noodsake„

lijkheid schijnt te zijn, zo heeft dezelve een klein

gedeelte der boeken van t Jaar 1743/9 laten onder

handen neemen, en het is uw hoog Edelhedens zedert

gebleeken, dat dien arbeid gants niet onnut of

vrugteloos geweest is, alzo men daar door consi„

derabel veel abuijsen en misslagen heeft ontdekt

waar van zommige door vergoedingen andere

door Bescontreering etc, verevent zijn geworden,

een men mag niet twijffelen, zo dra deselve in’t

geheel

213

341