closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hij oordeelde, door de onverdiende en menig vuldi„

„ge neeldaden door zijne geEerde heeren en mees„

„ters aan hem zedert een reets van Jaren beweesen,

verpligt te zijn, om het zelve door Eene

verdubbelde ijver en oplettendheid in haar Edelhedens

dienst dankbaarlijk teerkonnen, sloeg de handen

ten Eersten met llist aan den ploeg, dagzag tot

zijn Leedwezen den tragen voortgang van zijn

goed voorneemen door verscheidene voorvallen

veroarsaakt, een waar onder mede wel mag geteld

worden, dat de twee importante bedieningen

van boekhouder en visitateur Generaal Langen

tijd buijten de minste noadsakelijkheid genoeg„

saam zonder activiteit zijn gebleven, de eerste

door de Langdurige ziekte, en de daar op ge„

volgde dood van den boekhouder generaal

Lanius op den 4:' septemb: pass:o voorgevallen er

de Laaste door het optreeden van den visitateur

generaal den heer huijkert willem van Basel.

tot raad Extra ordinaris op den 18: april pass:o waar

bij nag quaam, dat van de twee Eerste jnppoos„

„ten, die van ’t Comptoir Generaal zyne verlossing

nanederland had getobtineert, en de Laaste door

een Langdurige en genoegsaam hopelose ziekten

waar aan hij tot nag Laboreert, en buijten staat

was gesteld, om sComp: dienst na behoren waar„

te neemen

En dewijl over die 2 pacante bedieningen niet

voor den 31:' 8ber: J:o leeden gedispaneert is, zo

konde men gemaklijk begrijpen, dat het niets

neel magelijk zoude zijn, om de generale boeken

van Jndia aan de heeren meesters met dese

retour besending te laten toekomen en dat

het za nodige merk der visitatie van de Jndias

handel boeken noodsakelijk zoude moeten ste„

staen en daar door wederom merkelijk agter

uijtraken, en gevolglijk verijdeet worden hu

hoog Edelhedens heilsame besluijten, om het ag„

terstallige neerk door een nieuw opgeaegt

camptoir, onder de naam van Commissie vesite

comptoir