closeTerug naar inventaris

Transcriptie

comptoir te laten absolveeren, in begrip dat de lo„

„pende boeken door den visitateur Generaal

gemaklyk zoude konnen effen gehouden werden.

egter gaf den ondergeteekenden de moet daar

„am nag niet verloren, in vertrouwen dat uw

hoog Edelhedens, overtuijgd zijnde, zo wel van des„

selfs welmeenentheit omtrend den dienst zijner

heeren en meesters, als van de noodsakelijkheijd om

het vacante ampt van besitateur generaal

met een begnaam subject tevoorsien, een gun

stige Refloxie zouden slaan op desselfs eerdie„

dige beede, om den koopm: Albertus dom„

„burg daar toe te verkiesen, van wiens be„

„quaamheid en onvermoeijden ijver den directeur

bij ondervinding konde oordeelen, te meer also

het bekend was, dat de voorm: Domburg

geen particulier vrierd van den ondergeteeken„

„den is, en dat hij in dit geval niet anders als

sicomp: waren dienst boven zijne Eigene belan

„gens had be-oogt.

Dog bij ontwaarde tot zijn Sensible Leedweesen,

dat het uw hoog Edelheid behaagde met de heeren

ordinairis Raden Cluijsenaar, van Broijel en

van der Waeijen, het opperhoofd van Japan den

opperkoopman hendrik van homoet daar toe aan

te stellen, een man die thans in Japan is, en van

wien men niet weet, of hij nog in't leeven of dood

is, die nooijt daarom versogt os heeft en /: schoon

anders een braf eerlijk dienaar:/ die den onder„

getekenden oordeelte tot dat ampt niet be„

kwaam te zijn

het is onnodig, om uw hoog Edelhedens te vertoo

nen, dat de ampten bij d’ Comp: van verschillen

de aart zijn, ijmaand die een natuurlyksken„

uis bezit, kan in den omtrek van een maand

bequaam worden tot het waarneemen van zam„

mige diensten, als hij maar oplettiende is, dog

gants anders is het geleegen met het negotie

werk, waar tot het schranderste vernuft onbe„

kwaam

347

345