closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

„kwaam is, zo hij daar bij niet is opgebragt of zig door

een swaren orleeid en Langduurigheid van tijd bekwaam

maakt, en zo men al weede onderstellen, dat den voorm:

van Homoet geen ijver manqueerten dat hij alles

zal doen, wat een Eerlievend dienaar mogelijk

is, den bekwaam teworden, zo ken dat Egter niet

voldoen, want s'comp: vervallene zaken konnen

sulken uijtstel /: en dat buijten de minste roodsa„

kelijkheijd:/ niet liden, ende handen dienen ten eersten

aan ’t werk Geslagen teworden, zo men niet wederom

in de oude inconvenienten wil vervallen, zo als

ook de Edele Heeren Principalen by de instructie

aan Generaal en raden van Jndia sub dato 26:' april 1650

gegeeven, ten rugten hebben geremarqueert nament„

„lijk dat de hoge Jndiase Regeleering, en zodanige goede

ardre gesteld zijnde, de gouverneur geveraal als pre„

iderende voorts zijn oog zal moeten laten gaan, dat

de Raden van Jndia, ijder het gunt hem opgelegd is,

promptelijk executeeren, zonder in Eenige zaken

nalatig teweesen ende zonderlinge, dat den direc„

tenr generaal zorge dragt dat de geneeral

boekien, van Jndia B. van da tot dag, zoin’t groot

Journaal als grootboek effen gehouden, en daarinne niets

e

verzuijmt ward; het welk ook nodig is en grote ge„

rustheid geeven zal, want daar inne eens veragtent

zijnde, aen het gebrek te suppleeren de Lust vergaat

ende derhalven omme egeene redeenen of Excusen

Traagheid of stoffigheid in zodanige genichtige chaa„

ge gelieden mag werdenetc:

Mogelijk zoude den opperkoopman van Homoet

neel een middel vinden, om dat wwerk op den onsen

vaet te laten voortsleuren, de gewone bvindingen

op de Ladingen der scheepen en consrmptie reek:, en

nu en dan eens geen bevinding op de boeken voor den

dag brengen, dag dat kan niet sufficeeren, uw hoog

hdelheedens gelieven mij texeomitteeren, dat ik haer

de importantie en de uijtgestrektheid van dat amst

een in EEerbied mag vertomen

Jk heb wat moeijte ik daar toe gedaan heb, tot nog

toe geen Jntructie voor den tisitateur Generaal

konnen vinden, dog dewijl de heeren miestervergelasten,

zal

dat hy de boeken zal Exact visiteeren, te spreekt

het van zelfs, dat hij daar omtrend na stijl van

boekhouder moet tewerk gaan en niet alleen

alle