closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

alle abuijsen en misslagen inde uijtreekeningen en

optellingen, maar ook inde zaken zelfs bekent

stellen en ik hope de Eere te hebben om Enige pom„

„ten tot een Jnstructie uw hoog Edelheedens ter resumene

en approbatie in’t koot voor te dragen, dewijl het selve

absolut nodig is.

want het is zeker, dat een onkundig en gemaklyk

pisitateur Generaal thans, met Eenige weinige

remargies en een sumple vergelyking der Lasten

en winsten, onder een herhaling van de gegeevene

reden bij de staat Reeck:, kan voldoen, en

dat voor Contant geld moet aanneemen, do„

wijl hij wel weet en gerust is dat niemaand dat na„

der zal onderzoeken, zo dat een bequaam, iverigen

Eerlieven dienaar daar toe ten hoogsten ge„

requireert word, ook zal het niet maegelijk vol„

„len omte begripen, waar door dat aangeleegere

werk gedurig veragtert, dewijl men somtids wel

zooge dragt, om het bepaalde getal der beno„

„digde suppoosten en schribenten op dat comptoir te

bezorgen, dog zelden op de bekwaamheid reflecteerd

hoewel ik voor mijn aandeel moet bekennen, daar

toe voor tegenwoordig weenig kans te zien, dewijl

de bequame dienaren magelijk nooyt zo haar

in Jndia alsthans zijn geweest;

En dat zal mogelijk ook de redenen zijn, dat 'er

zedert 5 Jaren zo weinig bevindingen voor den dag

gebragt zijn, makende deselve maar een getal

uijt van 38. stx:, en waar onder alleen d stx van

maccasser, en 2 stx: van mallabaar te vinden zijn, dog

de overrige 20 stx: bestaan uijt Cheribense, Jambijse

Japanse Chinase, Tiamse, Bantamse en Mochase

boekjes, en die van de voijagestussen Souratta en

China, en china Souratta die van weijnig exten

„sie zijn, doar men inteegendeel ter Resol: van

den 9 xber: 1695. 7t stellen capitale boeken vind„

die in 3 Jarren gevisiteert zijn, en deweijl deze bediend„

buijten het agterstallige werk Jaarlijks 25. â 26: ste„

ken boeken zagroot als klijn moeten examiru„

„ren, za is het immers van de hoogste noodsakelijk

„heid, dat dit werk met wat meer Eenst wort

aangetoft om Effen te blijven, en men had in dien

tijd van 5 Jaren in plaats van 38 boeken, 125 d=os moe

ten visiteeren, en het welk ook gemaklijk kangeshie

den

319

347