closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zodanige genoegen gegeven hebbende moet

gepresumeert werden, in het negotie werk

leeter geverseert tewesen, als den door gem

Heer Directeur Generaal voorgedragen oud

koopman en Notaris Damburg, dewelke

daar toe, in den dienst van de comp: nooijt

is gebruijkt.

het voorsz schriftuus) Voorts is besloten de voorgementioneerde

desen t'insereere

schriftelijke belangen van den heer Direc„

teur Generaal, volgens de daar bij gedane

instantie, niet allelen ter Resol: van hee„

„den t' insereeren, gelijk hier voren Geschied

is, mitsgaders daar van bij d’ aftegane

en als een aparte bij

lagen naar nederland

generale missive naar Nederland de

of te senden onder

citatie bij d’afte

nodige mentie temaken; maar het zel„

gene brief

ve ook nog als Een aparte bijlage over„

„tesenden.—

aan den majoor van

Ox het door den Heere Gouveerneur Geug

d’ arthillerij vijf p„

t

„cento van de verbuu„

„raal voorgedragen versoek van den ma„

werdende materialen

toegelugt.— een

„scor van d’ arthitlerij Paulusz:, is verstaan

den selven en zijne Successeurs, als Jaar„

„lijks te deser vergadering moetende pres„

„teeren den Eed van purge, wegens trau„

„we behandeling en goede toesigt even

als onder administrateurs, toeteleggen

vijf prsento, van de verbruijkt werdende

Een goederen

banwarat:

61

be

17

we

m

bi