closeTerug naar inventaris

Transcriptie

raa

Basel

1752

12„

rad

ol„.

air

Zel

en

327

om met de scheepen Oosthuijsen en De Htand„

„pastigheijd teeagen Repatrieieren, en daar

van p„r Extract kennisse tegeeven aan

den kerkenraad tot haar Eerw„s narigt

Jean Pierre Cartelet, omplangs met het de gewesen fran„

Chen Tofficier in

franschen dienst Cag„

schip Spaarenrijk van Cchormandel alhier

„telet als vandrig

onder de infanterij

aangekonnen, by Requiste verzoek gedaan

aan teneemen.

hebbende, om vermits hij bevorens de fran„

Ee Comp: als vendrig gedient hadde, al„

hier als officier, ondert de militie g’Em„

ploijeert temagin werden; zo is uijt hoof„

„de van d’ ingekomene goede getuijgenisse

nopens zijn persoon, en d’oorsaak dat

de franschen dienst gequiteert heefts, verstaan

den selven in Scommp: dienst aanteneemen

voor vendrig onder d’ infanterij met de

gewane besoeding van 90: guld: te maand

en onder Een verband van Vijf Jaren hee„

„den ingaande, mits presteerende den

Eed van Trouwe en Gehoorsaamheid.

De pacquitten met ’t schip Vredestem uijt oppening en Lee„

ture der uijtne„

nederland aangeb:t g’opend, en daar inne, derland aangebragte

papieren met vreede

buijten de wedergadens van Reets onfaustyk

gene brieven ende geneome bylagen ge„

van den Sijnde Eene missive van d’ Edele

Achtb: Heeren Bemindhebberin ter kamer

Rostendeen

255