closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D

331

wagenpagt niet t'accordeeren, om redenen.

Gerestumeert zijnde een berigt van den ad„ de gedane belas„

ting op Reek: van

d’ overheeden van nieuw

vacaat fiscaal van Jndia M„r Willem

nieuwerkerk, noeg

t min uijtgeleverde

kas, weegens het aan dien officier/

Ladingen tarwe te laten

stand grijpen

by de Resol: deeser Regeering van den

14:' en 21 Iulij passo, gedemandeert onder„

„soek, naar de waarend, zo van dat tegens

den anderen Stijdende opgove, van de

tusschen Eerst en Laastgem: datum met

het Retour Schip Nieuw Nieuwerkerk

naar China vertrokkene Schipper Jan De

Weever, en den alhier verbleevene opper„

„stuurman van dien bodem Gerrit Jausen,

ten opsigte van het bevondene considera„

ble onderwigt op de tarwe met dat schip

van Cabo. de Goede Hoop aangebragt, en

dies oorzaak bij een door Gem: De Wee„

„ver ter Eerftgem: Sessie, op hunner

by der namen, gepresenteerd Request,

een het ten Laastgeem: dage, ofte

na het vertrek van den schipper, door voorsz

opperstuurenan Iansen ingeleverd versoek

schrift, als van een door de dekoofficieren

van dien kiel, ter requisitie van deesen

Laaste verleend attestatie, oentrend de

constitutie van Agt kisten Staafkoper

bi den aanbreng aan doord, ter rheede van

Cabo

359