closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een haar ook Leaten dien 30:e Junij deeses Jaars, te laten standgrypen,

vergoeden het min„

wigt op het koper maar deselve nog daar en boven uijtkoops te

doen betalen ofte op Reeck: van winnende

maandgulden te laten stellen de 11 7/8 p„r Cento

die boven het ter afschrijving gepasseeerde 1/8.

ten hondert, op het koper temin bevonden

sijn, dewelke ingevolge van dat besluijt

de Caab reets terug aangereekent zijn, dog

mitsg:s het aandeel men nu verstond dat Gouvernement

van den schipper de

caab aanthreker eder ten goede te brengen, en daar en

tegen het selve, aantereeken en het aan„

„deel van Giem: Schipper De Weever inde voor„

„schreevene vergoeding of belasting, den by tes„

„selfs verschijning aldaar uijt China, effect

te sorteeren.

d’advocaat bis

caal telaten woort Bij een Relaas van den deurwaarder van

gaan met de proces

deuren tegens den den Raad van Justitie deeses casteels van

boedel van overl: pag„

ters der Herbergen Eck, door gem: Aovocaat fiscaal aan den

Heere Gouverneur Generaal gepresenteert, ge„

„bleeken zijnde, d’ op ordre van dien officier

en ten versoeke van den ontfanger Generaal

der domannen van der feltsz:, by wege van

executie gedaane inventarisatie en seques„

„tatie den nalatenschap van den overledenen pag„

„ter van de Geregtigheid der Eerbergen I. Bok„

ten fine dies rendement zoude kunnen

Pevs

strekken in mindering van de agterstal aan

pagt

B