closeTerug naar inventaris

Transcriptie

337

sieven en een halve maand volbragt hebben,

tot dat het selve vertrecken zijn te laten

behouden het ordinaire randsoen van

brood en gort, dewijl die hetwaren gemeen„

lijk wel langer Goed blijven, dog aan deselve

ten Eersten na hunne aankoemst te deeser

vrheede tessing te laten versteekken, half rand„

„soen van Rijst en Cadjang, tot dat de

bepaalde tijd g’Expireeert is, den dus

Langsamer hand aan het nuttigen van dien

tegewennen

Om eenmaal voor tekomnen d’ overmate Reglement op

de verstrekkingen der

ge d’ overmatige irreguliiere en ongepropor, medecijnen uijt de

medicenale minkel

tioneerde verstrekkingen van medica„

menten, uijt de medicinale winkel

deeses casteels, so wel ten behoeve van de

reppective buijten comptoiren, als de vertrek„

kiende en alhier ter Rheede Leggende schee„

„pen, nevens de Eijlanden Ourust en Edam

ende buijtenposten, mitsg„s de battaillous

alhier. in guarnisoen Leggende) is goedge„

van den en verstaan

1 dat Eijschen voor de buijten comptoien

de van hier vertrekkende scheepen douruest

laam, me„ Cornelis en deverdere afgeleegen

buijten posten, die zelden zieken naar het

„zullen

hoppitaal depecheeren, alle zodanig moeten

ingerigt en in allen gevalle niet verder

voldaan weerden, dan dat naar het getal

den

265