closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dere aldaar bescheidene koppen, in gelde net

hager te staan koomen als tegens ses stuijver:

s' maanden, ofte in een Iaar drie guldens en

twaalf stuijvers de man het Lywat tot solu„

„sel en verband &a, daar onder Gereekent.

11 Dat voor de retourscheepen direct van hier

vertrekkende g’Eischt en verstrekt sal magen

neerden voor tegt, en voor die over Ceijlon, Bengale,

en China voor heertien maanden, invoegen

vermeld zonder meer

Dat voor alhier ter Rheede Leggende scheepen

111

item de nabij geleegene buijten postemen d’ dl„

„hier in guarnisoen Leggende battaillous, geene

Eisschen van mediceijnen zullen maagen opge„

maakt, veel min voldaan werdendie

hager te staan konnen als teegens drie

stuijver: deman smaands, ofte een Gulden en

Sesthien stuijver: in’t Jaar, dog ten behoeve van de

slaven in’t ambagts quartier maar tegen

ren stuijver het hoofd..

Dat voor geene battacllous op buijten comp„

11

„toiren bescheide apparte eisschen zullen mogen

gedaan, maar deselve uijt het geene voor

de gouvernementen en verdere comptoiren

overgaat voorsien werden, geleijk de bota„

„piase tot drie stuiver: de man I: maands:,

bij alle Eijschen van die Nog is, te deeser occasie verstaan by woege van

bekent te doen stellen

hot getal van derkan renovatie der, volgens Resel: deeser Regee„

„schap.

ring van den 29:' Julij des Jaars 1745, gestelde

generale, dog alweeder voor Een gedeelte

buijten observantie geraakte ordre, aan alleen

een iegelijk die het zoude mogen aangaan„

t zij

S