closeTerug naar inventaris

Transcriptie

IGt

Kerkneijk, dat door het overlijden van den schip„

de schipper graffe in

Commande geplaaft

op het schip kerkwiffs

„per Jan Muller deeser dagen is vacant

geraakt, op te dragen aan den buijten actueel

Emplon Sijnde Schipper Jan Godfried Graf„

heeft

„se, die daar omme Ey Reguiste versoeek

gedaan

Smegelijks is verstaan den opperstuurman Ian den opperstuurm:

Jan Ebberts tot Lieu„

Elberts volgens zijn verzoek te bevorderen tot tenant ter zee t ad„

vanceeren.

de qualiteit van Lieutenant ter zet, met zijn

Rresent winnende gage van ƒ48. ter maand.

te de cadet onder de

E

Etmme Guillaune Sardieu Cadet dn deo

Lijfwagt Paerdiut

loten repatrieeren

corps dragonder Lijfwagt, gerequestreerd

hebbende omme inde qualiteit van Ser„

voor

„geant, waar, hier te lande is gekoomen, te

mogen Repatrideren, zo is verstaan daar

inne t condescendeeren.

Ep de gedane nadere metantie door den datermijmen van be„

„taling van de pagter

ovan de boom in a:o

pagter van d’ inkomende en uijtgaande Regt

pass:o 6 maanden t

verschuijven

in anno pass„o Pangwanking, ter Erhan

„ging van remies of quijdschelding van de beta

„ling van een derde gedeelte zijner agterstallige

Dagtpenningen, bedraagende neegen Duijsent

adf vermits die pagt voor het Lopende

daar, maar 8900 rd„s ter maand, ofte 1710 Ed„s

sinaanden en neel 20520: Rd„s in ’t Jaar min der

afgeworpe

369