closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan die van desen Jaar

Surcheance van zijn

agterstaal verleend tot

ult:o Janu:

afgeworpen hadde; ten blijke van de notarisid

der sware Rchade die daar op bij hem was

geleeden, zo is verstaan den Supp:t Eenlijk, om

de wille van zijn onvermogen, om ingevolge

het geresolveerde op den 7:' July Pass:o het

voorsz derde gedeelte op ueto deeser tevol„

„daen, te verleemen uijtstel van nog ses maanden,

omtrend de ten dien dage geprefigeeerde drie

termijnen van betaling, en dienvolgende het

Eerste Termijn verschuijven tot ult:o Iunij tot

tweede tot den Laasten December A:o 1753, en

het derde of Laasten tot uet.o Junij 1754:, mit

de novo stellende cautie ten genoegen van den

ontfanger Generaal der damannen

pagt

Ox de door den pagter van deselve in deesen

Jaal Sio Nieko, en zijne borgen Loum sieng„

„ko en Pankeengko, gedane Remonstratie,

dat zig buijten staat bevonden om onder

ult:o deezer tefeoe daen de pagtpenningen

van anderhalve maand, die z als dan teg

agteren zouder staan, ter zake zij nog een

considerable somma aan thollen uijtstaande

hadden die voor al nog niet ten volle konde

werden ingepalent onder Een versoek dat dese

Regeering hen uijt dien hoofde mogte ge„

„lieven te laten volstaan met deselve in

twee terijnen te betalen, namentlijk dreent

helfte