closeTerug naar inventaris

Transcriptie

342

helfte onder ult:o Janu: nu de weder helft onden

„ult„o Iulij naastkoenende, is verstaan deselve wel

t' accordeeren Surcheance van betaling, dog voor

niet Langer als tot net:o Ianuarijn aanstaande

also zijde nog uytstaande thollen voor dien tijt

wel kunnen invorderen, en men Gevolgelijk geen

reeden heeft om dat faveur nog verder

t' extendeeren.

Ingevolge ende ter voldoering van het besluijt heet aant:

het aangdeschreveene

voor de keeren meest

geresolveerde op den 11:' deeser door den

za omtrend de guar„

„nieringen en onderla

vice Equipagiemeester Jan Ackerveld,

gen als deverdere be„

ladie der Retour

neevens de Capitain Lieutenants en schippers, srheegeen.

op de Retourscheepen van de tweede besen„

„ding commandeerende, en Eenige andere

zee officieren, gedient zijnde van berigt,

ren hunne consideratien aangaande het aan„

geschreevene bij Patriase missive van den 19: maart

J„o leeden omtrend d’onderlagen en verdere

belading der Retourscheepen; zois, na Lectu„

„re van dien, en Rijpe overweeging, zo van dies

inhoude als van het geene aangaande deese

materie ook g’advanceert en te zijner de„

„harge ingebraagt is, door den opper Equij„

dage meester Rooseboom bij desselfs ter

voorsz Sessie ingedient berijgt, welke een en

onder omstandig gezien kan werden bij d’

ondervolgiende insertie van die schriftuuren

37