closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan zijn Edelheijt den

Hoog Edelen Groot agtbaren

en wijd gebiedende Heere

Jacob Mossel

Gouverneur Generaal

benevens

DeWel Edele Heeren

Raden van Nederlands

India

Hoog Edele Groot agtbare, wijd gebiedende

heere en Wel Edele Heeren

den ondergetekende ter hand gesteld zijnde Extract uijt

een missive door den hoog Edele heeren seventhiene tot

middelburg in zeeland aan haar hoog Edelens tot

batavia in dato 29' maart deeses Jaars, welk is

meldende hoe dat bij ’t ontlosse van het schip Ba„

tavier een parthij Coffij boonen in ’t groot Ruijm bedo„

„ve zijn bevonden ’t geene veroorsaakt zou zijn door

’t alle Lage gamer en geen affmating daar op bi

vonden.

daar op den ondergetekend voor aff met alle Eer„

bied komt te antwoorde dat het werk van de

stuagie in’t algemeen voor zo verre het de Comman„

„do raakt den Equipagie meester betreffenen den

arlijd van dien onder zijn dagelijks toesigt en be„

veelen door den vise commandeur en zodanige

Lueutenants of opperstuurlie den verrigt werd als de

scheepen in’t Lade lieggen bescheijden zijn en volgens

haar Lieden raport ende aanteekening daar

van gehoude in’t stuagie boek naar ander gewoonte

so is den garnier van gemelde Batavier 16: duijmen

boven de buijk delling of onder vlagto hoog geweest,

nu daar op met vier dik matte bedekt, ’t geen on„

der correctie van uw hoog Edelens beter gevoelen

voor een diergelijke charters eene bequame hoogtets„

en ook volgtens het aloude gebruijk, vermits de gang„

ringe in de scheepen nooijt hoger geliegt werden als

169