closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geteekenden in het Jaar 1742 ineijge persoon heeft onder

sonden thuijs vaerende met het sonp de Jonge willem, zijnde

als doen de gaernierings volgens het schrijven uijt vader„

len d'wig hoog geliegt; Egters miet aleeen zijn ondderlaag,

ten meesten deele door het meenigvuldige water quaam

te smelten maar ook wel de helft van de daar ingelade

goederen ten Eenemaal verrot en bedorven daar

zyn uijtgekomen alles door sware storm winden.

Dog wat aanbelangt het storten van de Coffij oor„

deelen de ondergeteekendens wel te mogen Laten inde

garnierings, Egter Sustineeren zij by voorraad van

dat praduct het geen schade of ook geen bederf

onderwoopen kan zijn dat men de ingelade zuijker wel„

ke boven op de garniering werden gelegt bestorten

terwijl men tegenwoordig niet alleen op de garnie„

„rings een matte maar Een planke vloer bedekt met

1 dik matten komt teleggen en men als dan daar

en boven nog wel een saak van Syldoek soude kannen

trekken wanneer men sulks in voorraad hadt.

het persiaans rood aarde kan en is bereedver geschiet wel

invaten beter als in zaaken vervoerdt werden ’t zij voor

op de banden in het ruijm dan wel tusschen deck

waar meede wij hoopen uw hoog Edelhedens intentie te

hebben volbragt, terwijl wij, de vrijheijt neemen om ons

een diep ontsag te onderschrijven /:onderstond:/ hoog

Edele groot aetb: heer en heeren uw hoog wdelhedens

seer onderdanige en gehoorsamee dienaren /:was get:/

J: Ackeuvelt. P: Schouten D van Elteren; P: malranen

h: v: denboer. m: d: vos, C: droogsteen D: adIock /in

marginne batavia den 13:' xber 1752:

Goe

dgevonden en verstaan in den aanstaande

geen Peeper of Coffij onder het Guarnies

te laten mengen maar alhier, maar alzoer

alle pondgoederen en gevolglijk ook de rood„

jaard in vateng onder de lading te begrijten

dog de quarnieringen selfs te laten zo als,

volgens die papieren, tot nag tol ingeorujs