closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van scheepenen deeser stadoverklaart

dat gem: Dain Massoeroe, bij von

nie van den Geregte op den 15:' hujus

over valsche getuijgenie van zijne functie

was gedeporteert, infaam en uhabiel ver„

„klaart, om ooijt weeder eenig ampt van

Eere te bekleeden, en voorts gecon„

„diemneert om met Een bord aen den

hals ten prouk Gesteld, gegeefelt, ge„

brandmerkt en inde ketting Geklonken,

mitsgad„s zodanig van hier versonden te

werden ter plaatse daar deese Regee„

ring gelieven zoude, om aldaar vijfthien

Iaren adopus publicqum zander Laan

t' arbeiden, item inde kosten en missen

van de Justitie, weshalven over deeze

zaak gedelibereert en geconsidereert

sijnde dat het Effectief uijt hoofde

voorsz geraden schijnt, dien delinquant

van het publ: schandaal te bevryden

goedgevonden en verstaan het voorsz

vannis, bij weege van Gratie, in zo

verre t' altereeren en mitigeeren

dat hy geene Lijfstraffe, nog te pronk

stelling zal ondergaan, maar versonden

maar voor vijf in„

twintig Jaren geban„

werden naar het Robben Eijlant

„nen werden naar het

Robben Eijland

aan Cabo De Goede Hoop, om aldaar

vijf en Twintig Iaren gebannen te blijven

en zig selfs t'erneeren; dog alle d

overrige

93

381