closeTerug naar inventaris

Transcriptie

overige deelen van het gewijsde door den reg„

ter te laten stand Grijven.

:de Recrgintien, te Ox de propositie van den Heere Gouveerneur

de Exterpatie der

specerij boomennde

Generaal is verstaan d' in Ternaten volgens de

mollaccos te bren„

gen ten leste van de

0

na gulien notten en folij contracten 'sjaarlijks afgegeeven werdende recog„

„netie van de Moluckse vorsten en Regien„

ten, die neevens alle andere Ongelden der ex„

„tirpatie van de specierijeboomen, zedert ao 1748

ingevolge van het geresolveerde van den 16: febij

des selven Jaarve, herwaards aangereekent werden,

bij de Bataviase Negotie boeken niet meer

te laten afschrijven op voorjarige Lasten en

ongelden, maar te doen brengen ten Laste

der specerijen in d’ oostersche proventien vallende,

en van daar alhier aangeblagt werdende,

te weeten de garioffel nagelen voor de helfte,

ende noten misschaten neevens de foelij

ieder voor Een quaart, nademaal men door

die voorsz: thans in gebruijk zijnde afschrijving

weeder voor een gedeelte vervalt in Eene

mislijdende reek:, die men by dat besluijt

bedaelt heeft tevermijden, maar niet den

dense hoofdplaats door de teffens g’arresteer„

„de hogere en Eguale aanreekening der Vier

hoofd specerijen, allenen te favariseeren.

een de Recomitieen Pok il, volgens zijn Edelheide voorstel,

den vande dranken

uijt nederland aange„

bragt werden de ten verstaan het bedraagen der Recognietie

faveure der reek: van

penningen

scheeps pragten.