closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Penningen van d’ uijt nederland aangebragt

werdende gepermitteerde dranken hij waar

voor de Generaale Reekening van inkoesten

by de negotie boeken deeser hoofdplaats tot

nog toe is gecrediteert voortaan te laten

inneemen ten faveure van de Reekening,

van scheeps vertragten die by de generale

boeken gevonden werden maar op het selve

Engeentlijk ’t huijs hoord.

Alverder is verstaan door den Command„t door gecommitteerde

zee offecieden ten over„

en opper Equipage meester Roseboom en staan van den advolaat

fiscaal ondersoek

laten doen, of het Jeonge„

gecommitteerde zee en scheeps verstandige, ten

lucken van ’t schip schellag

niet aan pligt versuijmt

overstaan van dien advacaat fiscaal van tattrbueeeren is.

Jndia, naauwheurig ondersoek te laten doen; hoe„

„danig zig het verongelukken van ’t schip Schel„

„lag in Junij J„o leeden omtrend Waha boosten Bou„

„ton heeft toegedragen; mitsgaders den daar op

gekommandeert hebbende Capitain ter zee

Jan Bloem ende verdere officieren daar op

te hooren, ter ontwaring of zij omtrend de

Coursen en manoevre als andersints, naar

de Zeilaas ordre en met het vereischte overlag

en goede Zeemanschap zij tewerk Gegaan, en

dat de sasters gevolglijk niet, uijt hoofde van

van devoir ofte andersints t'imputeeren zij

zig met d'inleiding

Na Lecture is verstaan zig te conformeeren

met degenrale brief

Ena nederland t confor„

niet d’inleeding van d’ aftegane general

meeren

descriptie

303