closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deexriptie van den staat van Jadia, om der ultimo

deeser, door den heere Gouverneur Generaal ge„

concipieerd.

een briefjaan Gestee

Ingekoemen en Geresumeert zijnde een missive

van Justitie aan dheer

„ren ner„ addresse te ver

van den Raad van Justitie deeses Casteels aan

„leenen

d'Edele hoog Achtb: Heeren Seventhienen, zo is

verstaan deselve na dat daar van volgens

gebruijk Copia ter Secretarije deeser Regee„

„ring zal genomen weesen, onder Scomp:s pa„

„pieren addresse te verleenen, zonder over het

daar bij, bedeelde met relatie tot de geno„

mene maatregulen door deese Regeering

ten opsigte van het Suspens van tractemnenten

en Eemolumenten van een S: Comp: dienaar

die pede Libere tot zijne defentie werd toe„

gelaten, het afleggen van den deegen bij het

presteeren van den Eed, en het straffe van

de dienaren die zig absenteeren Eenige re„„

„marques temaken, aangesien de motiven

van het Geresolveerde omtrend het een en

ander met breede verhandelt sijn bij de

door haar Achtb: geciteerde en aan deselve

in Extract toegedeelde Resoln: deeser ver„

gadering van den 8 Julij anno 1749, item 3:' aug„s

en 16 8ber deeses Jaars

den oudersagt: hder

aastelijk is verstaan den door de ministers te

Chineesen opmalat

„ser Li Jan Ko tla

ten aanseggen met Macasser beijkens d’ aparte brief van den

derw„t

Gouverneur