closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Her

telaten extasdeeren, ten Eynde teegiens

deselve voor den Raad van Justitie deeses

casteels, zijn aenpt en pligt te betragten.

Ingekomen sijnde vier Crimineele apo„ twee Door scheeperen

tot bannissement

Condempeerden delin

ructementen van Scheepen deeser Stad i

suemnten naar Ceilou

datis 18:' 8ber: 10:'„ 17: 9beb: en 15 xber: deeses

Jaars, waar by Cornelis Leenderts burger

S' heeren gevangenen over feitelijke in Jurie

van Sijne moeder Kana vrij Boeginees,

over Amok, of moord, en Allevander

van Mallabaar Slaaf van den Jnlands

burger Iacob Iason, over domesticque dief„

„staal, mitsgads Lenna van Boegies teregt

genaamt tima, Slavinne van d’ overleedene

Chineese Vrouw Te Haijno, overfalsiteit

Baijo vrij mandarees, Dain assien, en

Toea Moeda, beide vrije maccassaren, over

vaalsche getuijgenisse, onder andere reets

by hen ondergane straffen, werden gecon„

„demneert, den Eersten om inde kettag

geklanken zijnde, voor vijftig Jaren geban„

nen tewerden, ter plaatse daar deese

Regeering gelieven zoude, om aldaar

adopus Publicquin zonder Loon t' arbeiden

en na die tijd aldaar voor altoover gebannen

te blijven, en zig zelfs t'erneeren, den twee„

„de tot gelijk dannissement inde ketting

voor thien, en den derden voor rijfen

twintig

1

389