closeTerug naar inventaris

Transcriptie

365

lijks in maart op April dat heen vertrekken

ten Eende de paart scheeven aldaar te besig„

„tigen, en nagenomene inspectie, bij Eerste ge„

„leegentheid in selver voegen t reverteeren, mits„ om vervolgens over de

beduijking, met den

koopm: van der krap

„gaders over de beduijkinge dereselve als dan met de

c: A: te contracteere.

Supp=n te contracteeren, op zodanigen voet

en onder al zulke restrictien als men naar

beverding van zaken, ten miesten nutte van

de maatschappij, zal nodig en dienstig oordeelen.

D' op den 3:' aug„os pass:o na Nederland verlof„ datsisten te Lub„

berts alhier te laten

„ten, en op den 17:' october daar aan tot fiscaal verblijven

van de Retourvloot aangestelden adsistent

Ian Fredrik Lubberts, althans versoek

gedaan hebbende, den in de gem: qualiteit

alhier te magen verblijven, zo is verstaan daar in„

„ni te condescendeeren

Daar en tegen is verstaan den adsistend Anthonij den adsistent touijn

na nederland te verlosscn

Touijn t' accordeeren zyne versogte verlossing

naar Nederland, inde qualiteit van zeegeant

voor

waar, desen Jare hier te landijs gekonnen.

Bij een ingediende Notul gehouden in Raj„ de gedane Eed door

de Capit:n Lieuten:t ter

Dee De Jong te notee„

de van Justitie deses casteels sub dato 15

kien

xber: pass„o gezien zijnde, dat mits de absen

„tie van den opperstuurman Chrietiaan Alberts

beneevens de onderstuurlieden Iacobus

Le feber, Marcus Thomasz: mitsgaders

den

S

393