closeTerug naar inventaris

Transcriptie

569

. . - / I: v: der Waeijen, P: A.

naar,

van der Parra, I: v: der Spar, P: v: den

ueloe, D:t van Rheden, A: Oenijs, M:t van

basel, en L„s Taillefert, Secretaris.

Donderdag den 28:' xber: 1752

Voor demiddag Extra ordinaire

Vergadering, absent den Heer

Eerste Raaden Directeur Ge„

„neraal Van Gollenesse, mits

indispositie

het fiscalaat van de Retour vloot door aanstelling van

den ordinaris Clercq

d’ op den 22: deser vergunde permissie de vleertman tot

fiscaal van de Re„

tour vloot

aan den adsistent Lubberts om alhier 't

mogen verblijven vacant geraakt, en thans

daar omme versoek gedaan sijnde, door den

ordinaires clercq ter Generaale Secretarije

Willem De Vleertman, aan wien op den

8' aug„o pass:o is toegestaan om te magen

rupatieeren behoudens qualiteit en gage„

so is verstaan hem daar toe aan testellen, en met permissierm

onderkoopmbagage

teffens t' accordeeren het meede neemenmede te mneemen

van onderCoopm:s bagage, naar verscheide

vorige Exemmpelen, selfs omtrend ordi„

nairis Clercquen als passagiers repatrieerende.

Op het len Reamste gedaan versoek door revideuren benoemd

de zaken van

Lodene k Ians con„

den boode van Commissarissen van kleene na Anthonij van den

„broeke qge

gerigts

297