closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gerigts zaken Lodewijk Ians, dat bij deese

regeering magte werden genomineert,

adjuncten Revisteurs, in der zake tusschen

den supp:t, als impetrant van Revisie van

seekere sententie ten den Raad van Justi

tie deses casteels, op den 16:' 9ber a:o pass:o

in cas d’ appel gepronunteert, contra

Anthonij van den Broeke gg gedaagde

in 't selve Cas, dewelke, blijkens g’exhi„

„beerde notul van haar Achtb: van den

14:' 9ber: J„oleeden, in staat van wijsen is geb:t,

zo wierd verstaan tot Eerste adjunct re„

viseur teversoeken en nomineeren den

Heer Raad Extra ordinair Huijbert

Willem Van Basel, en zijn Edele tot

mede adjuncten reviseuren toe tevoegen,

den oud Gouverneur van de Moluccas

DE M:r Gerrard van Brandwijk van

Blokland den Briga dier EE Jan

Cernelis kondert het oud opperhoofd

van Iapan Abraham van Suchtelen,

het opperhoofd van het generale zoldij

Colptoir Iean francois De Ra„

vallet, en de majoor van d’ arthillerij

Paulus Pauluetz:, te samen uijtmakende

het getal der nog in Leeven zijnde regter„

welke die zaak in cas d’appel hebben

uijtgesproken, mitsg:s dezelve oversulx te

laten presteemen den Eed voor de Revij„

seuren