closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E

verdutie te laten verkopen, ten Einde

d’ aan reekening derwaarts behoorlijk

sal kunnen geschieden

Onder de Resumtie van de Resol: berigt twoodenen

ofte helders met bran„

van den 24:' der voorl: maand, is verstaan dewijn en 7enever

met overnee aangeb:t

de overheeden van ’t schip Overnes zowel waar in flesken

temin gevonden bid

ontlost en gebro„

als de pakhuijsmeesters ende gecommit„ts enen blewar den zijn

„teerdens van ’t Suijker pakhuijs te la„

ten dienen van berigt, of de bij dat

besluijt gementioneerde kelders met

brandeneijn en Genever, waar in ses flessen

van ijder soort te min bevonden, en

die gemerkt geweest zijn no 33m: 8.

bij d’ ontlossing opengebroken gevonden,

dan wel zulx geschied magte zijn tusschen

scheeps boord en de wal, also het selve

bij de ten dien dage ingediende bevin„

„ding en bij lagen, met tezien is, en daar

amkrend, in cas van van het Laaste, een

van vadere dispositie zoude vereischt

werden.

Laastelijk is, na Zectere verstaan sig approbatie van pa„

peeren.

tconformeeren met den teneur

van twee briefjes aan de bediend„s te

Bausermassing en den Sulthan van

Bantam, door den Heere Gouverneur

Generaal geconcipieerd, mitsg:s tappro„

beeren

105