closeTerug naar inventaris

Transcriptie

379

sodanig douceur magte werden taege„

voegt, als deese Regeering zoude oor„

„deelen te behooren, zo is verstaan aan den

supp:t ter goedmaking van het een en

ander uijt sComp: Cassa te laten afgee„

„ven, Eene somma van een duijsent rd„s

amme gebragt tewerden op Reekening

van Oorloags onkosten, ten Lasten van

het Bantamse Rijk.

Tot Boode van weesmieesteren, in steede aanstelling van een

boode van deweeska„

van den overleedenen Cornelis Lindius, is mer

verstaan; volgens zijn versoek, te laten ophee„

„den, desselfs reets onder Eede staande

adjunct Christiaan Nicolaas Evers,

mits ingevolge de Resolutie deeser

Regeering van den 3:' feb„ij des Jaars 1730. mits borg stellende

borg stellende voor Eene Somma van

vier duijsend rd„s ten Genoegen van dat

Colliegie

Ter Lecture randgetweest en thans weder zeker klagt soe„

schrift van den Raad

van Justitie overthee

ingekomen zijnde een schriftelijk addris

penen aan haar Eerw

in Copia tlaten of

van den Raad van Justitie deeses Cas„

geven

steels, vervattende, niet allenen der sel„

ver doleantien over dat scheepenen

deeser stad, ofte derselver gecommitteer„

„dens, zonder Eenig tegen zeggen opdraagt

giedaan hadden van d’ onroerende goederen

van

407