closeTerug naar inventaris

Transcriptie

301

tenschap tot Eene finale Lequiditeit t

brengen om alle welke Redenen

haar Achtb: niet alleen versogte La„

danig t mogen werden gemainctineert

teegens de veraegaande vepaten van

scheepenen in Cas subject, als deese

Regeering in billckheid soude oordee„

„len t behooren, maar ook en wel in

„sonderheid dat haar Eerw„s wel ex„

„prisselijk g’interdiceert magte werden

inden aanstaande sig meer dan te ma„

„tigen om in haare qualiteit als rgters

zomin als uijt hoofde van haare ma„

gistrature, om welke consideratien

ofte motiven het ook zoude magen

weesen, in preejuditie van haar Achtb: te

dispenseeren vande voors: om goede

reedenen insigten tot een Regulen rigt„

„Inoer van Een iegelijk gestatueerde wet

&:, zo is, op het gedaan versoek door om hare belangie.

in te brengen

den Heer Raad ordinair van Der Waeij„

en als Preesident van scheepen en verstaan,

het gem: Schriftuur in Copia testellen

in handen van haar Eerw:, omme der

selver belangens daar tegens te kunnen

in brengen

Ingedient zijnde twee Extracten uijt de door de buijten reve„

ten vande binnen hospi

talen gedane proposetit

en tot benuring een ver„

de Resol: van de buijten Regenten

„beterie van heft buij„

ten hospitaalt amploc„

van

teeren.

409