closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van ver Comp: hospitaal van ult:o 8beer: J„o leeden

en gisteren waar by vertoond werd, dat het

buijten hospitaal over de fortresse Noorduijk

in diervoegen is gesitueert, dat in ’t ge„

„heel niet kan werden afgesloten; waar

door geen Regent vermogens is de

sieken, dewelke uijt het grote of hui„

„nen gasthuijs derwarts werden afgesonden

en die doorgaans bestaan in meest

van hunne krankheid herstelde, maar

nog wat kragteloose menschen; het

uijtgaan te beletten, neevens denood„

„sakelijkheid omme daarinne 'te voor„

„sien vermits sodanig reconvaleecenten

een weinig tot kragten komende,

naarde bekende smaak van het ge„

„meene volk, niet ontzagen sig ook

bij nagten antijden door de voorbijloo„

„pende rivier, die in de goede of droo„

„ge mousson zeer gemakkelijk konde

doorwaaden inde Reegentijd overge„

swommen werden, naar buijten t' be„

„geeven den Langs 's heeren weegen te

swerven, en zig zo in den drank als

andersints 't verloopen, tot zo verre

dat weeder instortende Selden tot

herstelling geraakten, maar Eenige

het met Zevenmoesten bekopen, zo

is na Lecture van dien en bezigtiging

van