closeTerug naar inventaris

Transcriptie

383

van een daar neevens overgeliegde kaart,

verstaan te condescendeeren inde beijde

Laaste Resol: gedaan voorstellen tot

verbeeteering van het gem: siekenhuijs

in dies bemuuring; also het een en an„

„der voestrekt noodsakelijk en van

groot nut schijnt teweesen, ter bereig„

king van het goede oogmerk van een

spoedige herstelling van veele patien„

ten, die reets weder, ofte nog gaan„

„de en staande zijn, en waarom: dat

hoppitaal aangelegt is

Door den ontfanger Generaal der ge„ Tan Rienks als be„

schadigde borg van den

g’anfugeerden pagter

„meene Landsmiddelen Van Der Beltso

van het kerven vel

de chineese Tabak

in voldoening aan het Requisit des

in ao 1750 te laten vol„

staan met 150: Rd„s

Ter Regeering, vervat bij notulen van

te voldoen

den 19 Courant, gedient zijnde van

berigt aangaande het ten dien dage

ingedient versoek schrift van den chi„

„nees Ian Tsienko, tendeerende om

als beschadigde borgaan den g’afi„

geerden pagter van het kerven der chi„

neesche Tabacq in anno 1750. Limsieko

in steede vande hem incumbeerende be„

„taling van de helfte der doors: voor

pagter nog ten agteren staande een maand

pagtpenn: ter montand van rd„s 665:

te magen volstaan met de voldoening

van

911