closeTerug naar inventaris

Transcriptie

307

notitie van het

Bij een ingedient Extract uijt het

rendenent van een

er partij sliegte Caabse

venenboek van den verdumeester des

trawve

:

Stad sub dato 131:e courant gezien zijnde

dat het, ingevolge van het besluijt dee„

„zer tafel van den 24:' 9ber: bevorens ver„

„kogte Restant Caabse tarwe ter quan„

„titeit van zoo gantings, de aangesiende

heevige doleantien der bakkers over

dies totaal bederf, en orleeverbaarheid,

voor 45 rd=s en dus na

door Een derselve gemijnd was„ aftrek

van het vendu Salaris, en een p„s mille

voor den armen volg„ Resolutie deeser

Regeering van den 22:' feb„ij Anno 1745.

nog Suijver afgeworpen rd„s 42: 33; ten

blijke van de weinige Staat, die op

hunne voorgeevens temakien is, dewijl

de voorsz verkoops prijs uijtkomt op 51¾

’t Last van 230 gantings, 't welk er geen

bakker voorgeeven soude als dat graan waarlijk

gants onbruijkbaar was geweest; zo

is verstaan daar van deese aanteekening

te houden

de militair schaijper

Op de door den Groot majoor de

Raadje over het tesoek

„brengen van kosten verrij

Wendt ingebra te klagten over den mi„

„werkers geld inde lijn„

baan op idam telaten

„tair Schrijver Hendrik Raadje, wee arbeiden:

gens het te soek maken en verspillen

niet alleen van het door denselven

ontfangene kostgeld der Gemeene mi„

litairen

415