closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn, niet onaanneemelijk is, en oversulx de„

„se ende verdere defecten aan de voor

lading, als van geen belang zijnde, t

„passeeren, mitsgaders alhier nog aante teeke„

notitie van weln

„geliverde ladinge

„nen, dat de scheepen Westhoven van Cheri„

„ban, ende Sara Iacoba van Damak,

hunne aangebragte Ladingen behoorlijk

uijtgeleverd hebben

omtrend de restabi„

Em te prevenieeren dat de Comg in op„

leerin van het Comp

toir Plecca de be

sigte van de Restabileering van haar Comnp„

ministers het nodige

aan te schrijven

„toir in D: heeca, waar van bij de brief„

der ministers in Bengale van den 8:'

Iber: pass:o in’t breede werd gewag

gemaakt, niet Somwijlen buijten nuts

of noodsakelijkhuid op hoge kosten ge„

„Joegt werden, eensdeels door d’Eere van

de natie tesoeken en twillen op hou„

„den, in een met een parthij uijtterlykhue„

den die nergens toe nut zijn, als

om de mooren in het denkbeeld t

brengen, of te stijven, dat het de

Hollandsche Comp: op gelen kleintje aan„

„komt, en zij wel wat meer als tot nog

tol opbrengen kan, in steede van die

t bekagten door de vreemde natien de

Loef afte steeken in het stuk van den han„

„del, waarom men aldaar alleen geseten

is, en ten anderen door teveel re„

quard