closeTerug naar inventaris

Transcriptie

593

quaard: 'treemen op de commmoditeit

en het agrement der dienaaren, dat

in Bengace doorgaans al heel Swaar

weegt, is verstaan het Houglijse minist„s

te gelasten om ten dien Reguarde alleen

op de noodsakelijkheid in het Eeele be„

lang van de Comp: te reflecteeren, mitsg„s

gevolgelijk de menage in deesen naar

uijterste vermagen te betragten, en den om„

„slag van die Residentie, zo van bedien„

dens: als andersints, om geene reedenen

verder t' Extendeeren, als met de voorsz

principien overeenkomstig kan g’oordeelte

werden, ten welken Einde dan ook

is verstaan, op den gedane voordragt van

dien p„l g’ Eligeert resident Ssinok tot

de qualiteit en gage van Coopman mit

te refliecteeren, maar Egter de Dheca„

se residenten, om niet inferieur t„

schijnen, aan die van d: Engelse en faar

schen te considereeren als heeden van den

„politicquen Raad te Houglij, van den

dag hunner aanstelling af, om bij hun

aanweezen of Retour ten dien hoofd

comptoire Waar hunne ancumiteit

Sessie in deselve te hebben

En oen deministers temeer aantespoo„ de Retour van

daar komen de

met de lasten van

„zien, zig dit een en ander telaten strek

de residentie te laten be„

ken swaren

S

421