closeTerug naar inventaris

Transcriptie

395

mits inder len zijn

den geenen die van den beginnen af bij het

werk blijven.

verband geweest zijn, 'er bij zullen moeten

blijven tot dat t practisijn worden, om

sig door Langduurige expercentie meer

en meer in hunne kunst te perfectionee„

„ren, ten meeste beste van depatienten.

Voorts is beslooten tot Eerste practuijn optreding van de

praetisijns in het

in steede van voors: Ilemhoff tlaten grote hospitaal

op treeden den tweeden Ian Andries

Stier, en ingevolge het voors: besluijt

tot tweede, den Eersten verband meester

Herman Gerrit Schreuder, zullende

als derde Continueeren Isaak Sou al

n als vierde optreeden den tweede verband

meester George Willem Rache

Insgelijks is verstaan ter preuve in het de medicine doctoo

Pierson aldaar ter

preuve t'Emploijeeren

gelm: binnen hospitaal interna te

laten practiseeren, den volgens het

besluijt van den 4:' Januarij Pass:o, als me„

„dicinee Doctor alhier g’admitteerden Jong

assistend Teodorus Pierson.

Laastelijk is, na Lecture verstaan t' appro„ approbatie van ver„

scheide papieren.

„keeren, de materien van Ceijlon, Timor„

Mocha en Iedda, item Ganicon en Bas„

soura tot d’af te gane generale missi„

„ve naar Nederland, ontworpen door

de

423