closeTerug naar inventaris

Transcriptie

397

Spellen, genaamt Pho en Popho: voorhd„

600: ter maand, naar vorige Exempe„

len, tevinden bij de besluijten deeser

Tafel van den 2:' xber: Ao„o 1749, 7. xber:

1750, en 10. xber 1751, en om redenen se

bij deselve, als bij dat van de 8:e dee„

„ser, g’alliequeert

lep de gedane communicatie te noteeren dat de

weeskamer de geda

„ne presentatie no

door den Heer Raad ordinair van

vens de schuldvan

Broijel, als preesident van weesmees„ den koning van

Ternaten aan den

boedel van den E:

„teren deeser stad, dat haar Eerw: be„

Hazebroek g’accer„

„teerd heeft

1

„sloten hadden de haar volgens Resol:

van den 7:e deeser, gepreesenteerde Ad„s

10'000: aan Capitaal, in voldoening

van de schuld van den vorigen koning

van Ternaten, aan den overleeden hoofd

administrateur aldaar Iacob Ha„

Zebroek, t'accepteeren, en gevolgelijk

tlaten vallen de daar op bereets

verloopene rente, mitsgaders van dies

betaling geheel en al af tezien, zo

is verstaan daar van deese aanteeke

ning tehouden, en het Ternaatse Gou mitsgaders het

t betalene Capitaal

„vernement die Somma aan te reekenen Ternaten aanteree„

kenen.

om door den presenten koning met

Een half percento intrest, van P=mo

Januarij 1753. tot de volle betaling

tot

425