close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0441

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

401

den Raad van Iustitie deesese casteels, en ten

dien Eijnde aan haar Achtb: te laten afgeeven

g’authentisicherde copias der voorm: extracten

on der Een behoorlijk Register

Welmelde zijn Edelheijd vervolgens teken de gedane verklaaring

van den heere gouver

„neur generaal i rend

ren gegeeven hebbende: dat de drift van

zeeker schriftuuk van

den heer Directeur Ge„

den Heer Directeur Generaal over dat ter sessie nerael te noteeren

van net:o 8ber: Joleeden de verkiesing van den

notaris Domburg tot visitateur Generaal

met verkring, naar zijn Edelheit gevoelen

zekerlijk de beweegende oorsaak was van de

door zijn Edele bij desselfs ter Resol: van

den 12:' courant g’insereerde belangen in„

me

gebragte niet ongewone niettigheeden, onge„

hoorde Sustennen omtrend geleende heerschappijen

waar van men bevorenver nooijt gehoord hadde

en die nu voortquamen, om Een glimp 't

geven aen zijn Edeles stellingen, dog die d’ heeren

sl:rs klaar genoeg zouden zillmy tewoesen merk

tekienen van verlegentheijd, gelijk zyn Edelheid,

faccer zoude kunnen aantoonen in dien met

hilver by vorige inschickelijkheijd ook die van

stilswijgentheid in desen wilde voegen, tervoor„

„koming van verdere verwijdering en tot be„

kagting van d’ Eenigheid in het hoge bestier,

dat zijn Edelheid altyd onwaardeerlyk deensig

voor de comp: en voor dese colonie g'agt

hadde,

429