closeTerug naar inventaris

Transcriptie

429

40t

den Raad van Iustitie deeseser casteels, en ten

dien Eijnde aan haar Achtb: telaten afgeeven

g’authentischerde copias der voorm: extracten

onder Een behoorlijk Register

Welmelde zijn Edelheijd vervolgens te kien, de gedane verklaaring

van den heere gouver

„neur generaal ts

„nen gegeeven hebbende: dat de drift van

zeeker schriftuuk van

den heer Directeur Ge„

den Heer Directeur Generaal over dat ter sesfie nerael Znoteeren

van net:o 8ber: Joleeden de verkiesing van den

notaris Domburg tot visitateur Generaal

met verkrung, naar zijn Edelheit gevoelen

zekerlijk de beweegende oorsaak was van de

door zijn Edele bij desselfs ter Resol: van

den 12:' courant g’insereerde belangen in„

t me

gebragte niet ongewone niettigheeden, onge„

„hoorde Sustennen omtrend geleende heerschappijen

waar van men bevorens nooijt gehoord hadde

en die nu voortquamen, om Een glimp 't

geven aen zijn Edeles stellingen, dog die d’ heeren

A„rs klaar genoeg zouden zulmy tewoesen merk„

tekienen van verlegentheijd, gelijk zyn Edelheid,

facier zoude kunnen aantoonen in dien niet

liever by vorige inschickelijkheijd ook die van

stilswijgentheid in desen wilde voegen, ter voor„

„koming van verdere verwijdering en tot be„

„tragting van d’ Eenigheid in het hage bestier,

dat zijn Edelheid altyd onwaardeerlyk densng

voor de comp: en voor dese colome g'agt

hadde