closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te versoeken, in opsigte van het g’ordoeneer„

„de bij derselver Generale missive de dato 18 7ber:

1750. niet Relatie tot de cadits de marme

namentlijk: of d’oodre om Geene van desel„

„ve tot de penne of Eenig ander Emploij, buijten

den zee dienst, hoe genaamt, te gebruijken, Ge„

„neraal omtrend alle dan wel Eenlijk betrek„

kelijk is, op die welke alhier in de academie

de Marine geweest zijn, en of de zulke,

wanneer alles vergoeden dat voor haar be„

„kostigd is, mende door van niet zouden

mogen werden g’Eximeert, wanneer men

mogte ondervinden dat hun gene niet tot

de navigatie strekt of dat zijE stupidje zijn

om daar inne progressen tmaken, dan wel

van zo een Swacke Lighaams constiture, dat

de fatcques van den zee dienst niet uijtstaan kun

1„

„men, aangesien het zeer harden van weinig

vrugd zoude wesen de sulke den noeg finaal

aftesuijden, om op een andere, voor de Comp:

niet prejudiciable wijse, in deese genoesten door

de weereld te komen, daar het Changeeren

van Lieden van alle andere beroepen, ten

minsten die in zo een Lage graad zijn niet ver„

boden is.

biesluijt omtreend de

uijt Een ingekomene specificatie van de

thans te doene Re„

missen door de weeska„

inEr„ meederland.

Remises welke door de weeskamer deser

Stad