closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daar van is in desen Iare nag maar eerstgelevert

3779

ponden

dus het mindere bedragt poud„ 5847:

Aehoewel nu het dereets geleverde van voors:

producten uijt alle d’ omleggende en boven,

„landse districten nog met een moon quantiteit:/

dat men Reeken moet tot deesen insaam

gehorende:/ staat g’auginenteert t werden,

so zal Egter dese Leverantie in verre na de voor„

„gaande niet kunnen Effenaren, maer wel kat„

teerd hem den ondergetekende in het aanstaan

„de met een veel gesegen der oegst, waar toe de

apparentien, zig bereets zeer voordeelig schijnen

op te doen voornamentlijk ’t peper gewas dat

zo fhorisant in den floeij hangt dat men zonder

merkelijke tegenspoes of ongelucke gantsch aan

geen Rijken insaam behoeft te twijfelen,

En om dat den ondergetekende ter bereikinge

van uw hoog Edelheijts heijlsame oogmer„

„kien :/: insonderheijd desen Gewilden korl aan„

„gaande:/ hoe Langer hoe meer genoegen zoude

magen bearbijden, zo heoft hij by sijn Jongste

gedane om reijse in alle de Respective dis„

„tricten gelast nog een aensienelijke quantiteit pee„

per stecken aen te Planten, invoegen de gesa„

mentlijke Regenten thans ook nog aan bezig zijn,

en reets ook al nieuwe plantagies hebben aangeleegen

tgund onder Godes dierbare zegeninge in der

tijd ook wel de gewoenschte gevolgen zal komen

uijt te leveren Ja flatteer ik mijn met een

aansiennelijke quantiteit in den tijd,

Terwijl intusschen onder gunstige welduijding wij d’eere

aanmatige met dipschuldig respect te onderschrijven

/:onderstond:/ Hoog Edele groot agtb: neijdgebieden,

„de Heere /:Lager:/ uw hoog Edelheijds gantschon„

derdanige in gehoorsame dinaer /:was get:/ N: hartingh

/in marginne:/ batavia ult.o xber: 1752.

En

407

435