closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wij uEd: ho: A: bij onsen missive van den

eersten Iunij p=r 'tschip twapen van Z=k

zee hebben genotificeert,

Leermeesters tot vervang van die tot

Arouw als andere Eijlanden welkers tijt

leermeesters tot vervangh

van die tot arouw, etc

geexpireert is, konnen wij te niets met

werden geaquireert,

wel te regte geraken, als manquerende

het ons hier aen bequame stoffe, soo is onse

Eerbiedige vrage, off wij die in Cas voors=

niet van Amboina te eijssen, alwaer de

versoek om die van

amboina te mogen

dissipelen van Eerw predikanten tot die

eijssen, etc=a

bedieningen werden aengequeekt met dien

verstande dat zij gehuwde persoonen mosten

wesen, en anders niet

De Negorien welck versoeck doen omme

met ’t versoek van:

met een Leermeester versien te werden

negorijen om met een

tot justitutie van de Christelijcke gerefor„

leermeester, versien te

werden, sal volgens den

meerde religie daer mede sullen wij handelen

inhout van Ternataers.

brieff gehandelt werden,

als bij de Ternataense brieff met den E: heere

Lobs, afgegaen, te sien is, dat is niet uijt eenige

Jdele, en verkeerde jnsigten om meerder

vrincheijt, en van hare wettige overscheden

ontslagen te werden, tot wocam op Arouw

berigt wegens d’ doot

van cerg=t op arouw/

is gelijck voren gesegt is, den zerg=t overleden

welke bedieninge dus lange door den Corp=l

de bedieninge tot heden

waer

door den corp=l: waergenomen