closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

naergenomen is, hoe het denselven

hoe het den selve daer

daer al maeckt staen wij haest te hooren

maeckt, als mede onder„

rechtinge van perel banck

als mede onderrightinge wegens de perel

stoet hoeeft vernomen te werden/

Etc=a,

banck jndien ons tot contentement

geert satiffactie daer van gedaen wert

staet gemelten Corporael door een

ander bequaem, en vertront zergiant

vervanger te werden, want wij met

gemanqueert hebben de nodige recom„

mandatie te doen

Belangende hiet plaetsen van een schooln:

nopende het plaetsen van

op ’t Eijlandt kisser soude wel geschieden

een schoolm=r op kisser,

maer naer onvrage hebben daer toe

geen lequaem persoon konnen uijtvinden

invoegen 'tselve uijtgestelt moet werden

tot nader gelegentheijt;

overkomst van: orangkaijs

Den Orangkaijs soon van Tommiber

soon van Cemmber, falecsoro/

falecksoro, is hier p=r 't fluijtschip de

voorsigtigheijt gesont verschenen

wij sullen niet nalaten den selven ale

denr sectaarenr de behulpsame handt te bieden

den selve tot een logi„

bij provisie is hem hier tot een Logement

ment, vergunt ’t huijs in

comp=s Chuijn/

vergunt het huijs in ’s Comp=s thuijn

en tot onderhout vier rx=rs 'smaents

Item tot onderhout grp=

nevens een dubbelde maet rijs, desselfs

en een goede dubbelde

4

moet rijs/