closeTerug naar inventaris

Transcriptie

desselfs intentie, om eenig

van sijn lantslieden, der

waerts te nemen/ etc=a

tot dien eijnde mede van

amboina aengecomen

joost de haen, met

inclinatie om voor

schoolm=r derwaert te

vaeren /

den selve aeen gesegt

voorsijn vertreck, sig van

een vrouw te moeten

voorsien/

wegens tschrijvens van

haer wel Ed=le raken:

’t versoeck van gemelte

orangkaij, om in het

christen dom onder

wesen te werden/

den voorsz: schoolm=r„

sal met een jnstructie

werden versien/

meeninge is om eenige van zijne Lants=

hieden hier wonagtig die gedoopt zijn

te disponeren om met hem weder nae

zijn Landt te keeren, om desselfs voorne„

men wat te faciliteren tot welcken

eijnde van Amboina hier mede aenge

komen is met s=r gabriel Nacken, den

persoon van Joost de haen, mixties,

toonende jnclinatie om voor schoolm=r

na Temmber te woon te varen, ons zijn

geen gerughten voorgekomen van quaet

Comportement, zulcx wij hem aenge„

segt hebben dat zigh alvorens vertrecq

van een weerder porteur off huijsvrouw

moeste versien, dat hij aennam te doen,

De redenen, ende motiven die uEd: Ho: Ad=

gemoveert hebben om te condescenderen

int versoeck van gemelten Orangkaij

Cornelis, wij hebben geconpretendeert

namentlijck dat sij over veele jaeren

jnclinatie getoont hebben tot met Christen

dom, ende dat sij daer toe al een legin geno„

men hebben, om onderwesen te werden,

den voors schoolm=r zullen wij van een

jnstructie

2