closeTerug naar inventaris

Transcriptie

jnstructie versien in wijsen, en maniere

als deoerschoolmeester op Aroure,

voortgangen Iaer zijn de Cenmnbresen

die hun met derwoon hier wilden ter

neder setten dommicilium ontsegt, ende

naer haer Landt gewesen om de succe

sje klagten, die gedaen wierden over

het stelen van die Natie, en verdre

quade gangen, ende dat uit kragte van

diverse placcaten, welke ordre nu

wederom ingetrocken sal werden

wanneer in korten weder veel

Eemmbers hier zullen komen

wonen daer toe zij wel ginclineert

zijn, en vrij wat liever als op derselver

eijgen Landen, de oorsaeke daer van

oordeelen wij te wesen de quade regeringe

haet twist, oock Oorloge onder den

anderen,

Radja Salomon tot Etter off wetar

hebben wij gerecommandeert met

de naturellen van dat Landt in goede

hermonie te leven, en geen heer„

schappie over deselve te voeren

ten eijnde hij in geen andere swaerig„

hieden, en vervalle door zijne vijanden

als wesende een vreemdeling op dat

Lij Landt;

17

de temmbers verboden

hier domicilium te houden

„en naer haer lant gewesen

om reden/

gemelte ordre sal weder

ingetrocken werden/

Radja Salomon gerecom„

mandeert, met de laents„

nolckeren in gode her„

moene te leven, etc=a