closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bij verschijning vanden

E h: commissaris, sal

met sijn E: in overlegh

genomen werden, om ’t

meeste wacx dat dat

daer valt, onder s comp=s

maght te krijgen/

d’aengebragte slaven

van Timor, bij openbaeren

venditie verkogt,

redenen waerom voorleden

Jare (soo wijnigh slaven

wacx et=a op kisser

genegotieert

d' questie tusschen borlile

en tetij, tot mog wert

nogh open gehouden

Ons het meeste wax dat het voorsz:

Lantuijtlevert onder s Comp=s maghtit

te brengen daer over sullen wij met de

heere Commissaris Padlerugge, bij desselfs

verschijninge alhier in overleg comen

en trachten te besorgen 't geene ten

meesten dienste der EComp=e nodigh

bevonden sal werden te behooren

De Rottenese slaven door den Coopman=

mons=r de hertog van Timor hier aenge„

braght hebben bij vercoop, en openbare

venditie gerendeert de mans tot 40: en

de vrouwen tot 30: rx=rs jder;

Dat tot kisser voorgangen Jare niet

meer genegotieert was dan picol

wax 7: slaven, en 15: schapen is wel

soo, maer het is zeker, en gewis, dat

onsen borger vaertuijgen die Licentie

hebben om de z=t O: Eijlanden te bevaren

alle plaetsjens aenlopen, en opkopen

dat zij eenigsints connen, twelck te ge„

geloven is, de oorsaeke hier van zij„

want geene van alle de Eijlanden Jets

bvanll van belang opbrengen

tot moa wert de questie tusschen cour„

„lille, en Tetij nog opgehouden, door

ernstige